กรม ทช. หนุน สมาคมเยาวชน The Youth Fund และภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “ขยะทะเลสู่สมบัติของชุมชน”

นายกฤษฏ์ ภักดีจิตต์ หัวหน้าโครงการ “ขยะทะเลสู่สมบัติของชุมชน” นำเยาวชนสมาคม The Youth Fund ลงพื้นที่รณรงค์ดำน้ำเก็บซากอวนและขยะใต้ท้องทะเล ณ บริเวณหมู่เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสร้าง “ธนาคารขยะ” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะของพื้นที่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดระยอง ณ พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลแหลมรุ่งเรือง ตำบลปากน้ำระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ธนาคารขยะแห่งนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะอวนประมงใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน อันจะนำมาซึ่งความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และชุมชนชายฝั่งทะเล ร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมเยาวชน The Youth Fund และภาคีเครือข่าย สามารถเก็บซากอวนและขยะใต้ท้องทะเล จากการดำน้ำได้กว่า จำวน 195 กิโลกกรัม โดยขยะดังกล่าวมีทั้งขยะพลาสติก ขยะทะเลที่มาจากเศษอวนแหจากการทำประมง นอกจากนี้ จากการดำเนินการสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน และสามารถเพิ่มมูลค่า 3,000-5,000 บาทต่อครอบครัวรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลจากชุมชนสู่ความยั่งยืน